ค้นหาจากรหัสกองทุน

ABAPAC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(ABAPAC)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.61%
6M
-5.98%
1Y
-5.06%ดี
-8.15%
3Y (annualized)
9.14%
5Y (annualized)
7.43%ดี
6.87%
10Y (annualized)
5.07%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-6.57%ดี
-12.07%
3Y
-21.65%
5Y
-30.62%
10Y
-29.14%

21 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

21 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล