ค้นหาจากรหัสกองทุน

ABGEM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์

Performance

(ABGEM)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.92%
6M
-2.45%ดี
-4.66%
1Y
-4.49%ดี
-4.72%
3Y (annualized)
0.57%
5Y (annualized)
-1.87%ดี
-1.90%
10Y (annualized)
0.64%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-11.75%ดี
-12.19%
3Y
-20.54%ดี
-21.11%
5Y
-30.36%
10Y
-32.96%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล