ASIA-E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.26%
3M
0.01%
6M
-5.74%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
15 มิ.ย. 49
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,244,316.39 บาท