ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-EVOCHINA-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม

Performance

(ASP-EVOCHINA-SSF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.68%
6M
-14.64%
1Y
--
-18.90%
3Y (annualized)
--
6.82%
5Y (annualized)
--
4.03%
10Y (annualized)
--
3.40%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
-22.13%
3Y
--
-23.04%
5Y
--
-30.85%
10Y
--
-34.72%

17 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล