ค้นหาจากรหัสกองทุน

ASP-FFPLUSR

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-R

Performance

(ASP-FFPLUSR)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.40%ดี
-0.82%
1Y
1.41%ดี
1.89%
3Y (annualized)
4.04%ดี
3.90%
5Y (annualized)
0.00%-
2.34%
10Y (annualized)
0.00%-
3.07%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
2.74%
3Y (annualized)
5.08%
5Y (annualized)
0.00%-
4.89%
10Y (annualized)
0.00%-
3.16%

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล