ASP-SMELTF-T

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

รายละเอียดการซื้อ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
5,000 บาท
5,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง
ข้อมูลค่าธรรมเนียมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความแม่นยำของข้อมูลกรุณาศึกษาข้อมูลจาก หนังสือชี้ชวน