B-CHINE-EQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-10.30%
3M
-9.50%
6M
-19.60%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BBLAM
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
9 มี.ค. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,767,609,176.04 บาท