ค้นหาจากรหัสกองทุน

BCAP-CLEAN

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป คลีน อินโนเวชั่น

Performance

(BCAP-CLEAN)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
--
2.81%
1Y
--
14.74%
3Y (annualized)
--
13.24%
5Y (annualized)
--
8.81%
10Y (annualized)
--
4.61%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
15.47%
3Y (annualized)
--
17.99%
5Y (annualized)
--
14.99%
10Y (annualized)
--
15.95%

29 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล