BCAP-CTECH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
11.14%
3M
-15.44%
6M
-45.15%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
BCAP
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
3 ธ.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,616,776,881.76 บาท