ค้นหาจากรหัสกองทุน

BPLUS-R

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Performance

(BPLUS-R)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
1.59%ดี
1.56%
3Y (annualized)
0.00%-
1.25%
5Y (annualized)
0.00%-
1.44%
10Y (annualized)
0.00%-
3.28%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
3.96%
3Y (annualized)
0.00%-
4.47%
5Y (annualized)
0.00%-
3.62%
10Y (annualized)
0.00%-
3.40%

12 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล