ค้นหาจากรหัสกองทุน

BSIRIRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(BSIRIRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.42%-
5.06%
6M
4.66%-
5.89%
1Y
-11.30%-
-10.56%
3Y (annualized)
-4.77%-
-5.21%
5Y (annualized)
1.13%-
1.91%
10Y (annualized)
--
5.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.23-
-0.94
3Y (annualized)
-0.72-
-0.59
5Y (annualized)
-0.19-
-0.10
10Y (annualized)
--
0.21

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY