ค้นหาจากรหัสกองทุน

CPRMF2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

Performance

(CPRMF2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
1.04%
1Y
1.69%
3Y (annualized)
1.83%ดี
1.51%
5Y (annualized)
1.28%
10Y (annualized)
2.00%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.48%ดี
-6.91%
3Y
-1.75%ดี
-13.01%
5Y
-1.75%ดี
-10.23%
10Y
-2.94%ดี
-4.85%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล