FCF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรท

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-5.38%
3M
-4.64%
6M
-7.87%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
ONEAM
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
24 พ.ย. 53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
208,900,394.94 บาท