ค้นหาจากรหัสกองทุน

GBRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(GBRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.12%ดี
0.78%
6M
1.72%ดี
1.35%
1Y
1.67%
3Y (annualized)
1.49%ดี
1.27%
5Y (annualized)
1.59%
10Y (annualized)
2.10%ดี
2.08%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.73%ดี
0.88%
3Y (annualized)
0.61%ดี
0.72%
5Y (annualized)
0.77%ดี
0.89%
10Y (annualized)
0.80%

20 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล