ค้นหาจากรหัสกองทุน

GOLD-RMF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป

Performance

(GOLD-RMF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.09%
6M
1.60%ดี
2.26%
1Y
-6.21%ดี
-5.20%
3Y (annualized)
11.11%
5Y (annualized)
4.48%
10Y (annualized)
0.03%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-10.97%ดี
-11.16%
3Y
-14.46%ดี
-14.49%
5Y
-16.58%
10Y
-37.16%

21 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล