ค้นหาจากรหัสกองทุน

JB25 LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance

(JB25 LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-26.85%ดี
-27.94%
6M
-26.44%ดี
-27.94%
1Y
-29.42%
3Y (annualized)
-7.83%
5Y (annualized)
-2.41%ดี
-3.71%
10Y (annualized)
6.12%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
18.96%ดี
19.74%
3Y (annualized)
15.36%
5Y (annualized)
13.54%
10Y (annualized)
15.34%ดี
15.67%

03 เม.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล