ค้นหาจากรหัสกองทุน

JB25 LTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

Performance

(JB25 LTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
18.25%
6M
-13.92%ดี
-15.20%
1Y
-21.29%
3Y (annualized)
-3.01%
5Y (annualized)
0.98%ดี
0.20%
10Y (annualized)
7.79%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
24.19%ดี
24.81%
3Y (annualized)
17.54%ดี
17.59%
5Y (annualized)
15.00%
10Y (annualized)
15.85%ดี
16.17%

03 ก.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY