K-2510

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.96%
3M
-1.32%
6M
-1.56%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนรวมผสมความเสี่ยงต่ำ ที่ลงทุนในหุ้นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% และลงทุนต่างประเทศไม่เกิน 25%

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Conservative Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
24 พ.ค. 50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
205,675,645.08 บาท