K-ATECH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.22%
3M
1.05%
6M
-16.47%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
8 เม.ย. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,177,411,892.21 บาท