ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-CHINA-A(A)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(K-CHINA-A(A))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-9.64%
6M
0.00%-
-7.30%
1Y
0.00%-
-2.65%
3Y (annualized)
0.00%-
9.16%
5Y (annualized)
0.00%-
5.06%
10Y (annualized)
0.00%-
5.14%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
0.00%-
19.07%
3Y (annualized)
0.00%-
19.48%
5Y (annualized)
0.00%-
17.16%
10Y (annualized)
0.00%-
18.52%

15 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล