ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-EQUITY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นทุน

Performance

(K-EQUITY)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
20.68%
6M
-12.18%ดี
-12.96%
1Y
-19.27%
3Y (annualized)
-3.48%
5Y (annualized)
-0.29%
10Y (annualized)
7.73%ดี
7.30%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
24.30%ดี
25.83%
3Y (annualized)
16.79%ดี
17.50%
5Y (annualized)
14.20%ดี
14.88%
10Y (annualized)
16.02%

01 ก.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY