ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-FIXEDPLUS-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

Performance

(K-FIXEDPLUS-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.83%ดี
0.67%
6M
0.99%
1Y
1.63%ดี
0.85%
3Y (annualized)
1.61%
5Y (annualized)
--
1.64%
10Y (annualized)
--
2.32%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.98%ดี
1.40%
3Y (annualized)
0.72%ดี
0.97%
5Y (annualized)
--
0.88%
10Y (annualized)
--
0.91%

22 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY