ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-FIXEDPLUS-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

500 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

500 บาท

FINNOMENA MONEY