ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-PLAN2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค แพลน 2

Performance

(K-PLAN2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.84%ดี
-3.96%
6M
-2.24%ดี
-3.38%
1Y
-0.65%ดี
-2.07%
3Y (annualized)
1.35%ดี
1.01%
5Y (annualized)
1.90%ดี
1.02%
10Y (annualized)
5.61%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
4.84%
3Y (annualized)
5.69%
5Y (annualized)
5.52%
10Y (annualized)
8.03%

27 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล