ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-PLAN3

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค แพลน 3

Performance

(K-PLAN3)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.05%ดี
-1.82%
6M
0.98%ดี
0.01%
1Y
3.33%
3Y (annualized)
1.73%
5Y (annualized)
1.69%
10Y (annualized)
4.31%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.76%ดี
-2.56%
3Y
-14.93%
5Y
-17.42%ดี
-18.40%
10Y
-17.42%ดี
-20.69%

26 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

26 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล