ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-SET50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50

Performance

(K-SET50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-10.10%ดี
-10.08%
6M
19.07%ดี
17.54%
1Y
-23.70%ดี
-23.80%
3Y (annualized)
-6.76%ดี
-6.81%
5Y (annualized)
0.50%ดี
0.38%
10Y (annualized)
4.98%ดี
4.85%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.81ดี
-0.82
3Y (annualized)
-0.22ดี
-0.22
5Y (annualized)
0.07ดี
0.06
10Y (annualized)
0.33ดี
0.32

23 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY