ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-SET50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50

Performance

(K-SET50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.89%ดี
1.60%
6M
0.05%ดี
-0.18%
1Y
-1.28%ดี
-1.59%
3Y (annualized)
6.13%ดี
6.00%
5Y (annualized)
3.40%ดี
3.40%
10Y (annualized)
12.18%ดี
12.03%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.15ดี
0.14
3Y (annualized)
0.64ดี
0.64
5Y (annualized)
0.34ดี
0.35
10Y (annualized)
0.76ดี
0.75

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล