ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-STAR-A(A)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(K-STAR-A(A))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.07%ดี
1.06%
6M
7.14%
1Y
14.65%ดี
13.33%
3Y (annualized)
3.89%ดี
2.78%
5Y (annualized)
--
2.21%
10Y (annualized)
--
6.35%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.55%
3Y (annualized)
19.40%
5Y (annualized)
--
16.63%
10Y (annualized)
--
15.58%

20 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

20 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล