ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-USA-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม

Performance

(K-USA-SSF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.06%
6M
-1.72%
1Y
--
13.45%
3Y (annualized)
--
17.00%
5Y (annualized)
--
12.54%
10Y (annualized)
--
10.67%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
1.75
3Y (annualized)
--
1.08
5Y (annualized)
--
0.84
10Y (annualized)
--
0.77

14 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล