KAF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกาญจนอนันต์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-3.62%
3M
-1.41%
6M
-3.11%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
MFC
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 ส.ค. 44
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,207,318.3 บาท