ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-INCOME

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

Performance

(KF-INCOME)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.29%ดี
0.11%
6M
3.41%ดี
1.97%
1Y
-0.73%
3Y (annualized)
1.91%ดี
1.46%
5Y (annualized)
--
0.26%
10Y (annualized)
--
3.26%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
6.08%ดี
9.49%
3Y (annualized)
7.28%
5Y (annualized)
--
8.61%
10Y (annualized)
--
11.28%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล