ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-JPSCAPD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล

Performance

(KF-JPSCAPD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.75%
6M
4.86%ดี
2.89%
3Y (annualized)
7.71%
5Y (annualized)
--
7.04%
10Y (annualized)
--
7.61%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
14.36%
3Y (annualized)
17.67%
5Y (annualized)
--
15.43%
10Y (annualized)
--
19.34%

26 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

26 พ.ย. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล