ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-SMCAPD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล

Performance

(KF-SMCAPD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-8.26%ดี
-12.78%
6M
-5.16%ดี
-10.77%
1Y
3.03%ดี
-1.93%
3Y (annualized)
11.64%
5Y (annualized)
7.02%
10Y (annualized)
--
3.76%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.19%ดี
13.16%
3Y (annualized)
17.36%
5Y (annualized)
15.01%
10Y (annualized)
--
15.91%

25 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

25 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล