KFCASHPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.30%
3M
0.49%
6M
0.67%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
2 - กองทุนตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
14 ธ.ค. 50
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,819,043,036.59 บาท