ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFDIVERS-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า

Performance

(KFDIVERS-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.71%
3Y (annualized)
--
2.99%
5Y (annualized)
--
1.78%
10Y (annualized)
--
1.98%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.76%
3Y
--
-7.38%
5Y
--
-6.46%
10Y
--
-11.89%

30 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล