ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFGDIV-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

Performance

(KFGDIV-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.25%ดี
2.10%
1Y
27.51%
3Y (annualized)
--
9.77%
5Y (annualized)
--
8.53%
10Y (annualized)
--
3.35%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
16.23%
3Y (annualized)
--
18.43%
5Y (annualized)
--
15.03%
10Y (annualized)
--
16.75%

29 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY