ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFGG-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KFGG-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.33%
6M
--
1.00%
1Y
--
12.80%
3Y (annualized)
--
12.84%
5Y (annualized)
--
8.68%
10Y (annualized)
--
4.43%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
13.15%
3Y (annualized)
--
18.05%
5Y (annualized)
--
14.94%
10Y (annualized)
--
15.91%

02 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล