ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFGPROP-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(KFGPROP-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.39%ดี
4.12%
6M
-10.54%ดี
-13.34%
1Y
-11.21%
3Y (annualized)
0.48%
5Y (annualized)
--
1.57%
10Y (annualized)
--
4.05%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
21.56%ดี
21.66%
3Y (annualized)
15.41%ดี
15.44%
5Y (annualized)
--
14.85%
10Y (annualized)
--
13.62%

10 ก.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY