ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFHAPPY-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KFHAPPY-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.42%
3Y (annualized)
1.28%
5Y (annualized)
--
1.42%
10Y (annualized)
--
3.09%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
2.52%ดี
2.76%
3Y (annualized)
4.16%ดี
4.46%
5Y (annualized)
--
3.68%
10Y (annualized)
--
3.38%

07 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

07 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล