ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTF50-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า

Performance

(KFLTF50-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.13%ดี
7.39%
1Y
31.53%ดี
29.07%
3Y (annualized)
0.00%-
-1.97%
5Y (annualized)
0.00%-
2.73%
10Y (annualized)
0.00%-
6.92%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
0.00%-
25.07%
3Y (annualized)
0.00%-
22.28%
5Y (annualized)
0.00%-
18.33%
10Y (annualized)
0.00%-
16.32%

21 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล