ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTGOVRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KFLTGOVRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.92%
1Y
-1.26%ดี
-1.62%
3Y (annualized)
2.12%
5Y (annualized)
2.34%
10Y (annualized)
3.02%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
2.41%ดี
3.71%
3Y (annualized)
3.82%
5Y (annualized)
3.80%
10Y (annualized)
2.77%

05 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY