ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFMTFI-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล

Performance

(KFMTFI-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.51%ดี
-1.06%
6M
0.93%ดี
0.20%
1Y
2.06%
3Y (annualized)
1.74%
5Y (annualized)
1.84%ดี
1.75%
10Y (annualized)
2.48%ดี
2.25%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.52%
3Y
-0.51%
5Y
-0.57%ดี
-0.57%
10Y
-0.57%ดี
-0.67%

27 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY