KFSPLUS-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.26%
3M
0.45%
6M
0.64%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่ลงทุนในประเทศ ในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษทเอกชนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนที่ดี หรือเงินฝากธนาคาร และมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
19 ธ.ค. 40
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
64,225,278,281.42 บาท