ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFUS-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า

Performance

(KFUS-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.22%
1Y
25.73%
3Y (annualized)
14.46%
5Y (annualized)
14.22%
10Y (annualized)
0.00%-
10.72%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.62
5Y (annualized)
0.83
10Y (annualized)
0.00-
0.75

14 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล