ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFUSINDX-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

Performance

(KFUSINDX-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-13.96%
6M
0.12%ดี
-9.49%
1Y
15.18%ดี
3.55%
3Y (annualized)
13.85%
5Y (annualized)
--
10.97%
10Y (annualized)
--
9.95%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
10.69%ดี
13.93%
3Y (annualized)
18.39%
5Y (annualized)
--
16.40%
10Y (annualized)
--
13.44%

24 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

24 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล