ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFUSSSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม

Performance

(KFUSSSF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-5.06%
6M
--
-1.72%
1Y
--
13.45%
3Y (annualized)
--
17.00%
5Y (annualized)
--
12.54%
10Y (annualized)
--
10.67%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
13.93%
3Y (annualized)
--
18.39%
5Y (annualized)
--
16.40%
10Y (annualized)
--
13.44%

17 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล