ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP ACT EQ-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(KKP ACT EQ-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.99%
6M
6.14%
1Y
-11.92%
3Y (annualized)
-5.73%
5Y (annualized)
1.33%
10Y (annualized)
--
5.24%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-28.68%ดี
-28.45%
3Y
-36.22%
5Y
-36.29%
10Y
--
-36.29%

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY