ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP ACT FIXED

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม

Performance

(KKP ACT FIXED)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.20%
6M
0.28%
3Y (annualized)
1.58%
5Y (annualized)
1.58%
10Y (annualized)
--
2.17%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.80%ดี
0.91%
3Y (annualized)
1.06%
5Y (annualized)
0.88%
10Y (annualized)
--
0.93%

07 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

07 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล