KKP PROPRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-7.34%
3M
-8.02%
6M
-8.80%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Thai and Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 ธ.ค. 54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
391,285,887.56 บาท