ค้นหาจากรหัสกองทุน

KMSLTF-C(L)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF

Performance

(KMSLTF-C(L))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
27.98%ดี
27.32%
3Y (annualized)
13.76%
5Y (annualized)
6.58%ดี
6.38%
10Y (annualized)
--
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.44%ดี
14.54%
3Y (annualized)
23.22%
5Y (annualized)
20.72%
10Y (annualized)
--
-

27 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

27 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล