ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-BOND RMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KT-BOND RMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.12%ดี
1.74%
6M
5.31%ดี
3.30%
1Y
4.82%ดี
3.21%
3Y (annualized)
2.02%ดี
0.75%
5Y (annualized)
0.52%
10Y (annualized)
--
2.22%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.48%ดี
-2.54%
3Y
-5.44%
5Y
-9.16%
10Y
--
-10.41%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล