ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-EUROTECH-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยีอิควติี้ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KT-EUROTECH-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.69%ดี
-6.59%
6M
--
-5.86%
1Y
--
-2.71%
3Y (annualized)
--
22.39%
5Y (annualized)
--
11.02%
10Y (annualized)
--
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
15.35%
3Y (annualized)
--
19.19%
5Y (annualized)
--
15.22%
10Y (annualized)
--
-

17 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล